วิธีการ set SSL ใน DirectAdmin

1.login เข้า DirectAdmin โดยการเข้าผ่าน port : 2222

เช่น 119.59.xxx.xxx:2222 หรือ ชื่อโดเมน:2222

2.เลือก User Level ที่แทบเมนูทางขวา และเลือกโดเมนที่ต้องการ

3.เลือกเมนู SSL Certificates

4.เลือกให้เป็น Free & automatic certificate from Let’s Encrypt แล้ว save (ในช่อง E-Mail แนะนำให้ใส่เป็น admin@ชื่อโดเมน)

5.มาที่เมนู Domain Setup แล้วเลือกโดเมนที่ต้องการ

  • เลือกติ๊กถูกที่ Secure SSL แล้วกดเซฟ
  • เลือกที่ Use a symbolic link from private_html to public_html – allows for same data in http and https

Was this article helpful?

Related Articles