การตั้งค่า EMAIL ACCOUNT บน MAC OS

Cloud Email Hosting เป็นการให้บริการ Mail Hosting ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถรองรับการ Check mail ผ่านเครื่อง MAC ได้ ในลักษณะ เช่นเดียวกับการตรวจสอบ mail ผ่าน outlook โดยสามารถตั้งค่า ได้ ดังนี้

1. ไปที่ Setting -> Internet Account -> Add Other Account

Cloud Email - Add Email on MAC

2. เลือก Add Email Account -> กดปุ่ม Create

Cloud Email - Add Email on MAC

3. พิมพ์รายละเอียดข้อมูล ดังนี้

  • Fullname ใส่ชื่อของท่าน
  • Email Address ใส่ Email Account เช่น testmail@yourdomain.com
  • รหัสผ่าน ใส่รหัสผ่าน Email Account

Cloud Email - Add Email on MAC

4. กด Next ตั้งค่า Incoming Mail Server ตามรายละเอียด ดังนี้

  • Account Type เลือก POP
  • Mail Server ใส่ค่า mail.ชื่อโดเมนของท่าน เช่น mail.yourdomain.com
  • Email Address ใส่ Email Account เช่น testmail@yourdomain.com
  • รหัสผ่าน ใส่รหัสผ่าน Email AccountCloud Email - Incoming Mail Server Info

จากนั้นกดปุ่ม ถัดไป (Next) ใช้ Port 110 เลือก Authentication เป็น Password

Cloud Email - Incoming Mail Server Info

5. ตั้งค่า Outgoing Mail Server Info ตามรายละเอียด ดังนี้

  • Server  กำหนด เป็น mail.ชื่อโดเมนของท่าน เช่น mail.yourdomain.com
  • ชื่อผู้ใช้ ใส่ชื่อ Email Account เช่น  testmail@yourdomain.com
  • รหัสผ่าน ใส่รหัสผ่านของ Email Account

Cloud Email - Outgoing Mail Server Info

ถ้า Password ไม่ Secure จะแสดง ข้อความ ดังภาพ กด Continue

Cloud Email - Outgoing Mail Server Info

กด Continue ใช้ Port 25 กรณีใช้ 3BB ใช้ Port 587 เลือก Authentication เป็น

Cloud Email - Outgoing Mail Server Info

6. ตรวจสอบ การใช้งาน ไปที่ Mail -> Preference

Cloud Email - Outgoing Mail Server Info

7. ตรวจสอบ การตั้งค่า Outgoing Mail Server (SMTP)

Cloud Email - Outgoing Mail Server Info

Cloud Email - Outgoing Mail Server Info

Cloud Email - Outgoing Mail Server Info

 

Was this article helpful?

Related Articles